top of page


Croílíne Chois Fharraige will be running a Heartsaver CPR & AED Course on

 

Saturday 30th September 2023

 

Venue: Ionad Pobail, An Spídeal H91XFE8

 

Time: 9am to 12.45

 

 Course fee: €40. This fee covers the cost of your Irish Heart Foundation certificate (valid for 2 years) and learning materials.

 

 This course teaches you the basic techniques of cardiopulmonary resuscitation (CPR), how to use an Automated External Defibrillator (AED) and the relief of choking for adults, children and infants.

 An AED is a computerised defibrillator which analyses the heart rhythm of a person in cardiac arrest and uses voice prompts to advise you if a shock is required. The AED is an important link in the chain of survival and this course teaches how to use them effectively.

 

Following successful completion of the course, an Irish Heart Foundation Heartsaver CPR certificate will be provided.

If you are interested in doing the course please email croilinetraining@gmail.com as soon as possible to book your place.

 

CÚRSA SÁBHÁIL CROÍ CPR & AED AR SIÚL AT CROÍLÍNE CHOIS FHARRAIGE

 

SATHARN 30 MEÁN FÓMHAIR

 

IONAD POBAIL AN SPIDÉIL (H91XFE8) AR CHÚL CLO IAR CHONNACHT

9.00 – 12.45

 

TÁILLE €40: San áireamh anseo tá costas an teastais ar bheas ar fáil ó Fhoras Croí na

hÉireann (a mhairfidh 2 bliain) maraon le ábhair fhoghlama.

 

Ar an gcúrsa foghlaimeóidh tú na bunscileanna a bhaineann le hathcheochan

chardascámhógach (CPR), conas dífhibrileoir AED a úsáid agus an bealach le theacht i

gcabhair ar dhaoine fásta, gasúir nó naíonáin a bhíonn á dtachtadh.

 

Dífhibrileoir ríomhaireachta is ea an AED a dhéanann ainilís ar rithim croí an té a bhfuil

staird cairdeadh ag dul dó/di agus a thugann leid-gutha sa gcás go mbeadh gá le

turraing. Is páirt thábhachtach do shlabhra an mharthanais an AED. Ar an gcúrsa seo

gheofaidh tú oiliúint ar é a usáid go héifeachtach.

 

Beidh teastas Heartsaver CPR le fáil ag an té an dhéanfaidh freastal ar an gcúrsa.

 

Má tá suim agat ann, esol ríomhphst le do thoil chuig croilinetraining@gmail.com ar

do luathchaothúlacht.

 

Toni Uí Chiardha

Croílíne CPR Instructor

Irish Heart Foundation Instructor Number: 1090443

Pre-Hospital Emergency Care Council Instructor No:GG378551

Email: croilinetraining@gmail.com

 

Anthony Ryan

Croílíne CPR Instructor

Irish Heart Foundation Instructor No: 1191081

Pre-Hospital Emergency Care Council Instructor No:GG378936

CPR agus Roghanna Oiliúna (English Follows)

 

Athbheochan Chardascamhógach (CPR) – scil shimplí atá in ann beatha duine a shábháil.

I gceist :

1.Stad Cairdiach a aithint.

2.Teagmháil le seirbhísí éigeandála ar 112 nó 999.

3.Brú láidir agus scioptha ar an gcliabhrach.

Gach bliain faigheann na mílte bás sa tír seo de bharr stadanna cairdiacha – lasmuigh de na hoispidéil, is sa mbaile a tharlaíonn tuairim 70% díobh sin.

Céim ríthábhachtach sa slabhra maireachtála tar éis stad cairdiach is ea an CPR. Má tá CPR múinte duit tá a dheich oiread de sheans ann go dtabharfaidh tú an chabhair cheart i gcás éigeandála.

Ar cheann de phríomhmhianta Chroílíne tá beatha daoine a shábháil trí CPR a mhúineadh don phobal ina bhfuil muid.

 

Tá ar chumas na dteagascóir atá againn na cúrsa CPR seo a leanas a mhúineadh don phobal.

 

1.Cúrsa Lámha chun Beatha

Seo cúrsa gearr CPR ina dtugtar eolas faoi CPR leis na Lámha Amháin. Níl aon teastas

ar fáil as an gcúrsa seo a dhéanamh. (Moltar dóibh siúd a bhfuil cúrsa indeimhnithe uathu

an Cúrsa Sábhála Croí CPR AED nó an cúrsa Sábhála Croí a dhéanamh.) Is é cuspóir an chúrsa Lámha

chun Beatha :

•A chur ar chumas daoine tuiscint a bheith acu ar chásanna éigeandála cairdiacha, glaoch ar otharcharrana agus feabhas a chur ar chumas CPR.

•An pobal a chur ar an eolas maidir le AED a úsáid agus neartú a dhéanamh ar lúbanna shlabhra na marthanachta

Faoin am a mbeidh an cúrsa thart beidh ar a gcumas siúd a rinne é :

•Stad cairdiach a aithint.

•Glaoch 112/999 a dhéanamh go paiteanta.

•Cur síos a dhéanamh ar CPR lámha amháin do dhuine fásta.

•Cur síos a dhéanamh ar AED a úsáid.

•Aithint nuair atá duine á t(h)achtadh agus conas cuidiú leo.

•An difríocht idir Taom Croí agus Stad Cairdiach a aithint

•Contas Stróc a aithint.

 

Is féidir le suas le 20 duine an cúrsa Lámha chun Beatha a dhéanamh le chéile agus tógann sin timpeall uair an chloig.

 

1.Sábháil Croí CPR AED

Téann an cúrsa idirghníomhaíochta físe seo níos doimhne isteach sa gcúrsa Lámha chun Beatha.

Lena linn múintear tú na teicnící bunúsacha a bhaineann le athbheochan chardascamhógach (CPR); conas úsáid a bhaint as Uath-Dhífhibrileoir Seachtrach (AED) agus conas a theacht i gcabhair ar dhaoine fásta, ar ghasúir agus ar linbh a bheadh á dtachadh.

Dífhibrileoir ríomhairithe a dhéanann ainilís ar rithim croí duine a mbeadh stad cairdiach ag dul dó/di is ea an AED agus tagann leide uaidh nuair a bhíonn gá le turraing. Lúb thábhachtach i slabhra na marthantachta é an AED. Ar an gcúrsa seo foghlaimeóidh tú conas iad a úsáid le héifeacht. Beidh neart deiseanna le fáil ar an gcúrsa na scileanna seo a chleachtadh.

Faoin am a mbeidh an cúrsa thart beidh ar a gcumas siúd a rinne é :

•Cur síos a dhéanamh ar an gcuma a gcuidíonn CPR den ardchaighdeán leis an duine a thacht slán.

•Míniú a dhéanamh ar chéard is brí le Slabhra na Marthanachta.

•A fhios a bheith acu cén uair a dteastaíonn CPR ón duine.

•CPR den ardchaighdéan a dhéanamh le duine fásta, gasúr nó leanbh.

•Cur síos a dhéanamh conas dul i mbun CPR, le cabhair ó dhaoine eile.

•Análú béal le béal/le masc a dhéanamh le daoine ar gach aois.

•A thaispeáint conas AED a úsáid ar pháiste nó ar dhuine fásta.

•Cur síos a dhéanamh ar chonas cabhrú le duine a bheadh á t(h)achtadh.

•Cur síos a dhéanamh ar leanbh a bheadh á t(h)achtadh.

 

Tuairim 3½ uair an chloig a ghlacann an cúrsa agus teagascóir amháin in aghaidh gach seisear ina bhun. Is féidir ioslódú a dhéanamh ar leabhar saothair de chuid an American Heart Foundation a bhaineann leis an gcúrsa. Beidh fáil ar chárta ó Fhoras Croí na hÉireann/American Heart Foundation a dhearbhaíonn go bhfuil an cúrsa déanta acu siúd a dhéanann amhlaidh.

 

1.Cúrsa Pobail Céadfhreagra Cairdiach (CFR)

I gceist sa gCúrsa Pobail Céad Fhreagra Cairdiach CFR, tá an péire ar a bhfuil cur síos thuas, (Sábháil Croí CPR & AED) maraon le modúl eile. Baineann an 3ú modúl le riaradh aspairín, measanú ar stróc (FAST), teagmhas criticiúil a aithint agus fáisnéis a thabhairt ina thaobh, maraon le nithe a bhaineann le slánaíocht dleathach agus Cárta Céadfhreagróra Cairdiach. Is dóibh siúd sa bpobal atá páirteach i nGrúpaí Céadfhreagróirí Cairdiachta agus nach bhfuil in earnáil na liachta an cúrsa seo. Tuairim 6½ uaire an chloig a ghlacann an cúrsa . Beidh fáil ar chárta ó Fhoras Croí na hÉireann/ an Chomhairle um Chúram Práinne Réamh-Ospidéil (PHECC) a dhearbhaíonn go bhfuil an cúrsa déanta acu siúd a dhéanann amhlaidh. Beidh cárta cúrsa Sábhála Croí le fáil freisin ag a leithéid. Beidh téacsleabhair ar fáil ar an gcúrsa seo.

Más suim leat aon cheann de na cúrsaí seo, cuir ríomhphost chuig croilinetraining@gmail.com

 

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) is a simple skill that can help save a life

CPR Involves:

1.Recognising that someone is having a cardia arrest.

2.Contacting the emergency services on 112 or999.

3.Pushing hard and fast on the chest.

Every year in Ireland thousands die from cardiac arrests – approximately 70 per cent of these out-of-hospital cardiac arrests happened in the home.

 

CPR is a vital step in the chain of survival after a cardiac arrest. If you have been taught CPR, you are 10 times more likely to respond appropriately in an emergency.

One of the key goals of Croílíne is to help to save lives by teaching people in our community CPR.

 

Croílíne CPR instructors can provide the following CPR courses for the community.

1.Hands for Life Course

This is a short CPR awareness course and teaches Hands-Only CPR. There is no certificate awarded following completion of this course. (If a participant requires a certifiable course, they should complete the Heartsaver CPR AED course or Heartsaver CFR course.) The purpose of the Hands for Life course is

•To empower attendees to be competent in recognising cardiac emergencies, make a call to the ambulance service and improve the quality of bystander CPR.

•Raise awareness around using AEDs and strengthening the links in the chain of survival in our communities.

At the end of this course, you will be able to

•Recognise cardiac arrest.

•Confidently make a 112 /999 call.

•Describe the steps involved in hands-only CPR for an adult.

•Practice the sequence to provide hands-only CPR to an adult.

•Describe how to use an AED.

•Describe when and how to help someone who is choking.

•Know the difference between heart attack and cardiac arrest.

•Recognise the signs of a stroke.

 

The Hands for Life course can be provided for up to 20 people and takes approximately 1 hour to complete.

 

1.Heartsaver CPR AED.

This video led interactive course is more detailed than the hands for life course.

The Heartsaver course teaches you the basic techniques of cardiopulmonary resuscitation (CPR), how to use an Automated External Defibrillator (AED) and the relief of choking for adults, for children and infants.

An AED is a computerised defibrillator which analyses the heart rhythm of a person in cardiac arrest using voice prompts to advise you if a shock is required. The AED is an important link in the chain of survival and this course teaches how to use them effectively. The course will provide you with ample opportunity to practice these skills.

At the end of this course, you will be able to

•Describe how high-quality CPR improves survival

•Explain the concepts of the Chain of Survival

•Recognise when someone needs CPR

•Perform high-quality CPR for an adult, a child, and an infant.

•Describe how to perform CPR with help from others

•Give effective breaths by using mouth-to-mouth or a mask for all age groups

•Demonstrate how to use an AED on an adult and a child.

•Describe when and how to help a choking adult or child

•Demonstrate how to help a choking infant

This course takes approximately 3 and a half hours to complete with 1 instructor to 6 students. An American Heart Association student workbook manual is available to download for this course. Following successful completion of the course you will receive an Irish Heart Foundation/American Heart Association course completion card.

 

1.Cardiac First Response (CFR) Community Course

The CFR Community Course includes the Heartsaver CPR AED course (as above) plus an additional module which includes the administration of aspirin, stroke assessment (FAST Assessment), critical incident stress awareness and debrief, Cardiac First Responder Report Card and legal indemnity issues. This course is for lay persons involved in a Cardiac First Responders Community group. This course takes approximately six and a half hours. Following successful completion of this course an Irish Heart Foundation/Pre Hospital Emergency Care Council (PHECC) CFR community course completion card and a Heartsaver AED course completion card will be issued. Student workbooks are also provided for this course.

If you are interested in any of the above courses, please email croilinetraining@gmail.com

bottom of page